GÖREV TANIM FORMU
DEKANLIK
İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak.
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Dekanlık
Unvan Fakülte Dekanı
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Rektör
İsim Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY
Görev ve Sorumlulukları Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
 
 Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
 
 Kanun ve Yönetmenliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak
 
 
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Dekanlık
Unvan Dekan Yardımcılığı
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Dekan
İsim Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BOZDUMAN
Görev ve Sorumlulukları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek,
 
 İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmaktır.
 
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
 
 Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 
Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte sekreterine yardımcı olmak.
 
Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde Fakülte sekreterine yardımcı olmak.
  
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Dekanlık
Unvan Dekan Yardımcılığı
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Dekan
İsim Dr. Öğr. Üyesi Erkay NACAR
Görev ve Sorumlulukları Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
 
 İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmaktır.
 
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
 
 Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 
Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte sekreterine yardımcı olmak.
 
Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde Fakülte sekreterine yardımcı olmak.
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi
Alt Birim Dekanlık
Unvan Fakülte Sekreteri
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Dekan
İsim Sabri ALACAHAN
Görev ve Sorumlulukları - Fakültenin idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
- Fakülte idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
- Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
- Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu'nun kararlarını  Fakülteye bağlı birimlere veya ilgili kurum veya kişilere iletmek.
- Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak.
-Fakülte yazışmalarını yürütmek.
-Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
-Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek.
-Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak.
 -Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında dekana karşı birinci derecede sorumludur.
-Diğer görev ve sorumluluklar
-Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
 -Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,
-Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
 
 
 
 
 
 
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
 
İlgili mevzuat ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte Akademik ve İdari Personel ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Tıp Fakültesi Sekreterliği
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Fakülte Sekreteri- Dekan
İsim Sevil YILMAZ / Aysun ULU
Görev ve Sorumlulukları §Personel ve Özlük İşleri
§ Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek.
§ Akademik ve idari personel istihdamı süresince gerekli işlemleri yapmak.
§ Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak.
§ Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme işlemlerini takip etmek.
§ Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak.
§ Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek sonuçlandırmak.
§ Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek ve yazışmalarını yapmak.
§ Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk birimine bilgi verme.
§ Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanları, Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin takibini yaparak en geç görev sürelerinin dolmasına 1 ay kalana kadar ilgili personelin görev yaptığı bölüm başkanlığına durumu yazılı olarak bildirmek ve atama, yeniden atanma/ görev süresi uzatım işlemlerini yapmak.
§ Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek.
§ Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlama ve güncel tutulmasını sağlamak.
§ Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
§ Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gündemlerini Fakülte sekreterinin bilgisi doğrultusunda bir gün önceden hazırlamak, Kurul üyelerine toplantıları haber vermek,
§ Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin takibini yapmak.
§ Fakülte Disiplin Kurulu işlemlerini yürütmek.
§ Öğretim Üyesi Ön Değerlendirme Komisyonu(Yrd. Doç. Atama) işlemlerini yürütmek.
§ Fakülte Mezuniyet Komisyonu işlerini yürütmek.
§ Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma – Değerlendirme Komisyonu işlerini yürütmek.
§ KBÜ Senatosu İşletme Fak. Temsilcisi işlerini yürütmek.
§ Fotokopi çekimi, sınav zamanı soruların baskı ve çoğaltılması işlemlerini yapmak.
§ Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
 
 
 
MALİ İŞLER – AYNİYAT BİRİMİ
 
İlgili mevzuat ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve İşletme Fakültesi Dekanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte mali işler ve satın alma ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve yazışmaların yapılmasını sağlamak. Harcama birimine ait taşınır malların kaydı, muhafaza ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesini sağlamak.                                                         
 
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Tıp Fakültesi Sekreterliği
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Fakülte Sekreteri- Dekan
İsim Ersin YAZICI
Görev ve Sorumlulukları § Dekanlık makamının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
§ Dekanlık makamının kurum içi ve kurum dışı telefon görüşmelerini sağlamak.
§ Dekanlık makamının özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlemlerini yürütmek, takip etmek.
§ Dekanlık makamınca bildirilen her türlü davetiye, tebrik, duyuru vs. mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını (e-mail, posta v.b.) sağlamak.
§ Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını ( Fakülte Personel işleri sorumlusuyla koordineli) takip etmek ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarının sağlanması, takibini yapmak.
§ Birimlerden ve bölümlerden gelen yazıları kontrol edip Dekana imzaya sunmak, makamda imzalanan yazıları dağıtımı yapılmak üzere ilgili birimlere göndermek.
§ Sekreterlik bürosu ve amirlere ait odalardaki demirbaş ve her çeşit malzemenin korunması, düzeni, temizliği ve bakımının koordine edilmesi ve sağlanması.
§ Sekreterlik bürosunda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği olanları korumak için gerekli önlemleri almak.
§ Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme işlemlerini yürütmek.
§ İç Kontrol Sistemi işlemlerini yapmak.
§ Genel Denetim işlemleri yürütmek.
§ Danışma Kurulu işlemlerini yapmak.
§ Birimin ek ders iş ve işlemlerini yapmak/ takip etmek, ek ders ücretlerinin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yürütmek. (1.Yedek: İlknur GÜMÜŞ KAYACIK 2. Yedek: Cengiz ASAR)
§ Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu (Fakülte) işlerini yürütmek.
§ Fakülte Tanıtım ve Web Yönetim Komisyonu işlerini yürütmek.
§ Fakülte ve Bölüm Web Sorumluları işlemlerini yürütmek.
§ Ders Programı ve Ek ders UBYS.NET veri giriş bölüm sorumluları işlemlerini yürütmek. § İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Komisyonu (Risk Değerlendirme Komisyonu)işlerini yürütmek.
§ Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu işlerini yürütmek.
§ Fakülte ve birimlerin e-mail adreslerini takip etmek.
§ Yayın Alt Komisyonu işlerini yürütmek.
§ Tübitak, Santez, AB-Sosyal ve Bölgesel Kalkınma Ajansı Projeleri işlemlerini yürütmek. § Kardemir Binası Müteahhit Firma ve İş kur Elemanlarının Devam Takip Çizelgesi Takibi, Rektörlük Yazışmalar, İş Başı İzleme, Arıza ve Sorunların İletilmesi ve Diğer Görevler.
§ Fotokopi çekimi, sınav zamanı soruların baskı ve çoğaltılması işlemlerini yapmak.
§ Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
 
 
MALİ İŞLER – AYNİYAT BİRİMİ
 
İlgili mevzuat ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve İşletme Fakültesi Dekanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte mali işler ve satın alma ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve yazışmaların yapılmasını sağlamak. Harcama birimine ait taşınır malların kaydı, muhafaza ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesini sağlamak.                                                         
 
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Tıp Fakültesi Sekreterliği
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Fakülte Sekreteri- Dekan
İsim İbrahim DORUKBAŞI
Görev ve Sorumlulukları § Dekanlık makamının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
§ Dekanlık makamının kurum içi ve kurum dışı telefon görüşmelerini sağlamak.
§ Dekanlık makamının özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlemlerini yürütmek, takip etmek.
§ Dekanlık makamınca bildirilen her türlü davetiye, tebrik, duyuru vs. mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını (e-mail, posta v.b.) sağlamak.
§ Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını ( Fakülte Personel işleri sorumlusuyla koordineli) takip etmek ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarının sağlanması, takibini yapmak.
§ Birimlerden ve bölümlerden gelen yazıları kontrol edip Dekana imzaya sunmak, makamda imzalanan yazıları dağıtımı yapılmak üzere ilgili birimlere göndermek.
§ Sekreterlik bürosu ve amirlere ait odalardaki demirbaş ve her çeşit malzemenin korunması, düzeni, temizliği ve bakımının koordine edilmesi ve sağlanması.
§ Sekreterlik bürosunda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği olanları korumak için gerekli önlemleri almak.
§ Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme işlemlerini yürütmek.
§ İç Kontrol Sistemi işlemlerini yapmak.
§ Genel Denetim işlemleri yürütmek.
§ Danışma Kurulu işlemlerini yapmak.
§ Birimin ek ders iş ve işlemlerini yapmak/ takip etmek, ek ders ücretlerinin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yürütmek. (1.Yedek: İlknur GÜMÜŞ KAYACIK 2. Yedek: Cengiz ASAR)
§ Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu (Fakülte) işlerini yürütmek.
§ Fakülte Tanıtım ve Web Yönetim Komisyonu işlerini yürütmek.
§ Fakülte ve Bölüm Web Sorumluları işlemlerini yürütmek.
§ Ders Programı ve Ek ders UBYS.NET veri giriş bölüm sorumluları işlemlerini yürütmek. § İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Komisyonu (Risk Değerlendirme Komisyonu)işlerini yürütmek.
§ Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu işlerini yürütmek.
§ Fakülte ve birimlerin e-mail adreslerini takip etmek.
§ Yayın Alt Komisyonu işlerini yürütmek.
§ Tübitak, Santez, AB-Sosyal ve Bölgesel Kalkınma Ajansı Projeleri işlemlerini yürütmek. § Kardemir Binası Müteahhit Firma ve İş kur Elemanlarının Devam Takip Çizelgesi Takibi, Rektörlük Yazışmalar, İş Başı İzleme, Arıza ve Sorunların İletilmesi ve Diğer Görevler.
§ Fotokopi çekimi, sınav zamanı soruların baskı ve çoğaltılması işlemlerini yapmak.
§ Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
 
 
GENEL EVRAK VE GENEL YAZI İŞLERİ BİRİMİ
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Tıp Fakültesi Sekreterliği
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Fakülte Sekreteri- Dekan
İsim Emine YENİ / Neslihan KORKUT
Görev ve Sorumlulukları § Genel Evrak İşlemleri:
§ Fakülte genel evrak işlemlerinin yapılması, kaydedilmesi.
§ Giden evrak işlemlerinin yapılması.
§ Fakültenin evrak dağıtımı ve kargo işlemlerini yürütmek, takip etmek.
§ Fakülteye gelen her türlü evrak, kargo vb. usulüne göre imza karşılığı teslim almak, kaydını yapmak varsa evveliyatını tespit ederek havale edilenleri zimmet veya posta yoluyla ilgiliye ulaştırmak.
§ Giden evrakın kaydını yapmak, ilgili birimlere/kişilere ulaştırmak.
§ Fakülte gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutmak.
§ Fakültemiz Dekanlığına gelen evrakın bölümlere havale edilenlerin bölümlere yazılması ve birimlere havale edilenlerin iç birimlere (Personel, muhasebe, ayniyat) teslim edilmesi.
§ Genel Yazı İşleri;
§ Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere ulaştırmak,
§ Fakültemiz Dekanlığına gelen evrakın bölümlere havale edilenlerin bölümlere yazılması ve takibinin yapılması.
§ Bölümlerden gelen yazı ve cevabi yazıların Rektörlük Makamına ve ilgili Daire Başkanlıklarına yazılması ve takibinin yapılması.
§ Rektörlükten gelen yazıların havale edildikten sonra duyuru niteliğinde olan yazılarda (mail veya imza karşılığı) duyuru sonucuna göre istenen bilgilerin ilgili birimlere cevabi yazısının yazılması ve takibi.
§ Rektörlükten gelen günlü yazıların cevabını bekletmeden ilgili tarihleri geçirmeden yazılması ve takibi.
§ Fakülte adına yapılacak duyuruları yapmak ve panoları takip etmek, güncel tutmak.
§ Fotokopi çekimi ve baskı makinesi sınav zamanı soruların baskı ve çoğaltılması işlemlerini
§ yapmak. § Baskı makinasının işletilmesi takibi (sarf takibi, arıza bildirimi, soru ve materyal basımı, bakım)
§ Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
  
GENEL EVRAK VE GENEL YAZI İŞLERİ BİRİMİ
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Tıp Fakültesi Dekanlığı
Alt Birim Tıp Fakültesi Sekreterliği
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Fakülte Sekreteri- Dekan
İsim Hatice OLGAÇ
Görev ve Sorumlulukları § Genel Evrak İşlemleri:
§ Fakülte genel evrak işlemlerinin yapılması, kaydedilmesi.
§ Giden evrak işlemlerinin yapılması.
§ Fakültenin evrak dağıtımı ve kargo işlemlerini yürütmek, takip etmek.
§ Fakülteye gelen her türlü evrak, kargo vb. usulüne göre imza karşılığı teslim almak, kaydını yapmak varsa evveliyatını tespit ederek havale edilenleri zimmet veya posta yoluyla ilgiliye ulaştırmak.
§ Giden evrakın kaydını yapmak, ilgili birimlere/kişilere ulaştırmak.
§ Fakülte gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutmak.
§ Fakültemiz Dekanlığına gelen evrakın bölümlere havale edilenlerin bölümlere yazılması ve birimlere havale edilenlerin iç birimlere (Personel, muhasebe, ayniyat) teslim edilmesi.
§ Genel Yazı İşleri;
§ Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere ulaştırmak,
§ Fakültemiz Dekanlığına gelen evrakın bölümlere havale edilenlerin bölümlere yazılması ve takibinin yapılması.
§ Bölümlerden gelen yazı ve cevabi yazıların Rektörlük Makamına ve ilgili Daire Başkanlıklarına yazılması ve takibinin yapılması.
§ Rektörlükten gelen yazıların havale edildikten sonra duyuru niteliğinde olan yazılarda (mail veya imza karşılığı) duyuru sonucuna göre istenen bilgilerin ilgili birimlere cevabi yazısının yazılması ve takibi.
§ Rektörlükten gelen günlü yazıların cevabını bekletmeden ilgili tarihleri geçirmeden yazılması ve takibi.
§ Fakülte adına yapılacak duyuruları yapmak ve panoları takip etmek, güncel tutmak.
§ Fotokopi çekimi ve baskı makinesi sınav zamanı soruların baskı ve çoğaltılması işlemlerini
§ yapmak. § Baskı makinasının işletilmesi takibi (sarf takibi, arıza bildirimi, soru ve materyal basımı, bakım)
§ Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.