Yönetim


Dekan
 bunyaminsahin@karabuk.edu.tr
 3704187160 / 1445
Dekan Yardımcısı
 kamilturan@karabuk.edu.tr
 3704187160 / 1446
Dekan Yardımcısı
 mcortuk@karabuk.edu.tr
 3704187160 / 1431
Fakülte Sekreteri Seyit KILINÇER
Fakülte Sekreteri
 seyitkilincer@karabuk.edu.tr
 3704187160 / 1447