Internal Medical Sciences

Internal Medical Sciences

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU

Aile Hekimliği Anabilim Dalımız Nisan 2014 kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Mayıs 2016’ya kadar Anabilim Dalı kuruculuğunu ve başkanlığını Yrd.Doç.Dr.Ali Ramazan Benli yürütmüştür. Mayıs 2016’da Doç.Dr.Didem Sunay Anabilim Dalı başkanı olarak göreve başlamıştır. Anabilim Dalımızın ilk asistanı olan Dr.Aybala Cebecik ise Mart 2016 da göreve başlamıştır.

Aile Hekimliği Anabilim Dalımızda halen 2 öğretim üyesi ve 1 asistan görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimiz, aktif olarak mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde yer almaktadır. Eğitim Araştırma Hastanemizde bulunan Aile Hekimliği polikliniklerimizde uzmanlarımız denetiminde her gün ortalama 80 hastaya hizmet verilmektedir. Başvuran tüm bireylere Aile Hekimliği disiplinimizin özelliği olarak yaş, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hizmet verilmektedir. Hastaların muayeneleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmekte, gerekli görüldüğü durumda tetkikleri istenmekte ya da uygun görülen başka bölümlere yönlendirilmektedirler. Hastanemizde Sigara Bırakma Polikliniği, Palyatif Bakım Kliniği (10 yataklı) ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Anabilim dalımız bünyesinde hizmet vermektedir.

Disiplinimiz;
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin niteliğinin yükseltilebilmesi için, mezuniyet sonrası eğitim olanakları yaratan; eğitimde çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanan; eğitim standartları koyan;
  • Alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar tasarlayan ve yürüten; bu amaçla multidisipliner ve çok merkezli işbirliği olanaklarını destekleyen;
  • Birinci basamakta kapsamlı, süreklilik taşıyan, insanlık değerleri ve tıp etiği ile uyumlu, bilimsel kanıtlara dayalı ve olanaklı en yüksek nitelikte hizmet sunan; bu tür bir hizmetin yaygınlaşabilmesi için politikalar, hizmet yönetimi ve sunumu standartları geliştiren;
  • Toplum sağlık eğitiminde sorumluluk alan; Bu amaçla yeni ve yaratıcı yöntem, teknik ve teknolojileri kullanan,
  • Toplumsal ve bireysel düzeylerde sağlık hakkı ve hasta haklarının güçlenmesinde etkin tutum alan;
  • Hekimlik ve uzmanlık örgütlerinin destekleyicisi olan;
  • Tüm etkinliklerinde toplum hekimliği ve sürekli niteliksel gelişim yaklaşımlarını hayata geçiren bir birim olmayı hedeflemektedir.
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

Program Süresi: 36 ay
Programın Genel Amacı

Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile, karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, toplum hekimliği ve tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmak.


Programın Ana Bölümleri

Kodu Program Bileşenleri Süre
AHE AHE Programı
Poliklinik, uyum çalışması, toplum hekimliği ve tıp etiği çalışmalarının değerlendirilmesi, serbest çalışma zamanları, tez çalışması, brinci basamak rotasyonu gibi farklı modüllerden oluşmaktadır. Ayrıca 2 aylık bir seçmeli rotasyonu da kapsar. AHE programı, uzmanlığın ilk ayında başlar ve 12 aylık büyük bölümü uzmanlığın son döneminde olmak üzere, üç yıla yayılmış olarak uygulanır.
17 AY
İH İç Hastalıkları Programı
Servis, yan dal poliklinikleri programlarından oluşmaktadır.
4 AY
ÇSH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Programı
Servis, acil, genel pediatri ve sağlam çocuk poliklinik programlarından oluşmaktadır.
5 AY
KHD Kadın Hastalıkları ve Doğum Programı
Servis, acil, jinekoloji, menopoz, antenatal poliklinikleri ve obstetri programlarından oluşmaktadır.
4 AY
GC Genel Cerrahi Programı
Küçük cerrahi girişim polikliniği ve acil yaklaşım programlarından oluşmaktadır.
1 AY
RSH Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Programı
Servis, poliklinik programlarından oluşmaktadır.
2 AY
KAR Kardiyoloji
Poliklinik programından oluşmaktadır.
1 AY
GH Göğüs Hastalıkları
Poliklinik programından oluşmaktadır.
1 AY
AT Acil Tıp ve İlk Yardım
Acil servis uygulamasından oluşur.
1 AY
TOPLAM 36 AY


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Didem SUNAY

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Aybala CEBECİ
Arş. Gör. Cansu KAVRUT
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gonca YILMAZ
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TURGUT
Yrd. Doç. Dr. Erkan DOĞAN
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Sevilay ACAR
Arş. Gör. Nuriye BODUÇ
Arş. Gör. Sinan GÜZEL
Arş. Gör. Bahadır ÜZÜLMEZ
Arş. Gör. Ahmet SELİMLİ
Arş. Gör. Şekibe Işık DİŞÇİ

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Habibullah AKTAŞ

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan GÜLEÇ

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Müfit AKYÜZ

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Gündüz
Yrd. Doç. Dr. Hatice Gülşah KARATAŞ
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Müşerref TÜRE
Arş. Gör. Betül ÜSTÜN

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 1 profesör 3 yardımcı doçent çalışmaktadır. Anabilim dalının akademik elemanları Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretiminde, dersler, seminerler ve uygulamaların yapılmasında aktif olarak görev almaktadırlar. Göğüs Hastalıkları Kliniği 3 adet uyku laboratuvarı ve 24 adet rutin hasta yatağı olmak üzere toplam 27 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet vermektedir. Kliniğimize tanımlı yoğun bakım ünitesi bulunmamakla beraber gereğinde hastanemizdeki herhangi bir yoğun bakım yatağında invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon imkanlarına sahiptir.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımızda3 poliklinik ile hizmet verilmektedir. Yine bölümümüzde fiberoptik bronkoskopi ünitesi, endobronşial ultrasonografi, spirometre laboratuvarı bulunmaktadır. Diffüzyon testi ve bodybox cihazları ihale aşamasında olup kısa süre içinde temini planlanmaktadır. Hali hazırda, ağır amfizem hastalarında, genel anestezi altında bronkoskopik volüm azaltıcı işlemlerde yapılmaktadır.Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Murat ACAT
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK
Yrd. Doç. Dr. Burcak ZITOUNI
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Burçak KAYHAN

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Seyit İbrahim AKDAĞ
Yrd. Doç. Nurhayat ÖZKAN SEVENCAN
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Yusif JAFAROV

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Orhan ÖNALAN
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAYA
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Fahri ÇAKAN
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Başkanı

Radyoloji Uzmanlık Eğitimine 2016 de başlanmıştır. Kliniğimizde bir uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Radyoloji Kliniğimiz eğitim araştırma hastanesi olarak hastalara verdiği hizmet ve eğitim açısından bugün oldukça iyi bir konuma sahip olmakla birlikte gelecekte daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Kuruluş tarihi itibari ile doktor, teknisyen, ve yardımcı elemanlardan oluşan eğitimli ve deneyimli bir kadroya sahiptir. Bölümümüzde toplam 8 uzman, 1 asistan bulunmaktadır. Kliniğimizde akademik kadro olarak 1 i Prof, 1 Yrd.Doç.bulunmaktadır, Kliniğimizde 6 Radyoloji Uzmanı , 1asistan görev yapmaktadır. Ayrıca 30 radyoloji teknisyeni, 3 hizmetli memur, 7 raportör, 1 temizlik görevlisi çalışmaktadır. Radyoloji Kliniği Başteknisyeni Murat Oğuz tarafında radyoloji teknikerlerinin çalışma programları planlanmaktadır. Bugün radyoloji alanında yapılmakta olan radyolojik tetkik yöntemlerinin büyük çoğunluğ kliniğimizce yapılabilmektedir. Konvansiyonel ve sonografik uygulamaların yanı sıra , MR ve BT ile ilgili yeni uygulamalar kliniğimizce yapılmakta olup Radyoloji dergilerinde radyoloji ile ilgili bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Radyoloji kliniğinde toplam 8 adet Doppler USG (bir tanesi hizmet alımı), 5 adet dijital Röntgen cihazı, bir adet konvansiyonel cihaz bayır mahallesinde, 2 adet kemik mineral dansitometre (bir tanesi bayır mahallesindeki hastanede), 1 adet dijital floroskopi cihazı, 2 adet 1.5 Tesla Manyetik rezonans(MR ) cihazı (hizmet alımı), 2 adet 16 kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı(BT bir tanesi hizmet alımı), 1 adet dijital mamografi cihazı bulunmaktadır. 3 adet portabl Röntgen cihazı (bir tanesi dijital 2 tanesi konvansiyonel olup CR sistemi) bulunmaktadır. Hastalara ait görüntülerin hastanedeki tüm doktorlar tarafından görülebilmesini ve takipli hastalarda büyük önem taşıyan görüntü arşivlemesini sağlayan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS ) hastanemizde hizmet vermektedir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Baki HEKİMOĞLU
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Burçin ÖNDER
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmail AK
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ömer OĞUZTÜRK
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Elif Merve KURT
Arş. Gör. Mustafa TABUROĞLU
Arş. Gör. Ibragım SHKUROV
Arş. Gör. Tanju KAYA
Arş. Gör. Pınar DURMAZ

Anabilim Dalı Başkanı

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ