Ethics Committee of Non-Interventional Clinical Research
(Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi )
 
 BAŞVURU FORMLARI GÜNCELLENMİŞTİR...!

 TOPLANTIYA SUNULACAK DOSYALAR İÇİNDE EKSİK DOLDURULAN FORMLAR GÜNDEME ALINMAYACAKTIR !!!

ETİK KURULDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
  1. Değerlendirilecek Başvurular:
1. İlaç gözlemsel çalışmaları ve tıbbi cihaz gözlemsel çalışmaları hariç tüm gözlemsel çalışmalar,
2. Sağlık Bilimleri Alanlarında yapılacak anket çalışmaları
3. Retrospektif çalışmalar,
4. Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar,
5. Hücre veya doku kültürü çalışmaları,
6. Gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyallerle yapılacak araştırmalar,
7. Ebelik/hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,
8. Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,
9. Vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
10. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar,
11. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları.

      2. Başvuruların en geç toplantı tarihinden bir önceki hafta Cuma saat 23.59’ a kadar elektronik sistem girişi üzerinden yapılması gerekmekte olup  takip eden iş gününde mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı belgelerin Kurul Sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler ıslak imzalı olarak teslim edilmediği takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.
  1. Başvuru dosyası 1 adet asıl ve 1 adet CD olacak şekilde Etik Kurul sekreterliğine teslim edilecektir.
 
Başvuruda İstenilen Belgeler:
 
-   Başvuru Dilekçesi                                                                                  

-   Başvuru Formu(Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı olacak)                          

-  Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri (Özgeçmişler 2 (iki) sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.)                                                    
-   Onam Formu (Anket Çalışmaları İçin)

-   Sağlıklı Onam Formu (Klinik Çalışmalar İçin)

-   Hasta Onam Formu (Klinik Çalışmalar İçin)

-   Veli Onay Formu                                                    

-   İKU Taahhütnamesi (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı olacak)                 

-   Araştırma Bütçe Formu

-   Varsa, daha önce reddedilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği

-   Anket/ Veri toplama Formları

-   Tüm Formların Kaydedildiği 1 (bir) adet CD

-   Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği (PDF)