Cerrahi Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Alpay ATEŞ
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Afife Ayla KABALAK
Dr. Öğr. Üyesi Müge ARIKAN
Araştırma Görevlileri

Doğumu takip eden günlerden başlayarak 18 yaşına varıncaya değin, çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası dönemleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Son yıllarda US aracılığı ile erken tanı konulabilen doğumsal hastalıklar ve anne rahminde gerçekleştirilebilen ameliyatlar nedeniyle ilgi alanı genişlemiştir.

Çocuk cerrahisi doktorları, ortalama altı yıllık bir eğitimi takiben uzmanlık alanlarında çalışmaya başlarlar. Yenidoğan döneminden başlayarak ergenliğe uzanan süreç içerisinde durmadan büyüyen, gelişen insan vücudu her döneme uygun farklı özellikler taşır. Yine farklı yaş gruplarına özgü hastalıklar ve durmadan değişen beslenme gereksinimi nedeniyle tanı ve tedavide erişkinlerde görmeye alışık olduğumuz yöntemlerden tamamen farklı bir yol izlenir. Örneğin; ağızdan beslenemeyen erişkin bir hastanın saatler boyunca serum almaması hastalığın seyrini fazla etkilemezken, aynı koşullar altındaki bir çocuk hastada yarım saatlik bir gecikme bile hayati tehlikeye yol açabilmektedir. Benzer şekilde kullanılan antibiyotik dozları, verilen anestezi biçimi, kullanılan cerrahi aletlerin niteliği ile çocuk hastanın dokularının çok daha nazik oluşu, çocuk cerrahisinin başlı başına özellik gösteren bir branş olduğunun kanıtıdır.

Çocuk cerrahisinde hangi hastalıklar tedavi ediliyor?

Doğumsal anomaliler (yemek borusunun-midenin-ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması, kalbin-bağırsakların bir kısmı veya tamamının-mesanenin dışarıda olması, kol ve bacaklar, el ve parmaklarda rastlanan yapışıklık, eksiklik veya fazlalıklar)

Doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, ağızdan köpük gelmesi, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma

Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar

Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması

Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler

Sünnet derisinin yapışık olması

İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapmada ağrılı, kızarık şişlik

Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları veya taşlar

Göğüs kafesinde veya sırtta şekil bozuklukları

Boyunda eğrilik

Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler

Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere, kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri

Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar

Araç içi veya dışı trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler

Anabilim Dalı Başkanı

Öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Başkanı

 

Anabilim Dalımızda 6 adet genel poliklinik, 2 adet tanı-tedavi odası, 12 yataklı servis, göz ameliyathanesi ve Bayır mahallesinde 1 adet genel poliklinik bulunmaktadır. Göz ameliyathanesi göz servisi içinde yer almaktadır. Haftanın 5 günüde gerek lokal gerekse de genel anestezi ile göz ameliyatları yapılabilmektedir. Anabilim dalımızda fakoemulsifikasyon, ekstra ve intra kapsüler katarakt cerrahisi, oküloplastik cerrahi, glokom filtrasyon cerrahisi, glokom valf implantasyonu, şaşılık cerrahisi ve vitreoretinal cerrahi gerçekleştirilebilmektedir. Polikliniklerimizde genel oftalmolojik muayeneler dışında glokom, retina, prematür retinopati, şaşılık, üveit, nörooftalmoloji, kornea, kontakt lens ve oküloplasti gibi özel oftalmolojik muayeneler de yapılabilmektedir. Polikliniklerimizde her ay 6000 ile 7000 arasında hastaya hizmet verilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Seyhan Sonar ÖZKAN

Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Mehmet COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EKİZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi. Murat ÇAKAMAKLIOĞULLARI

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇETİN
Öğretim Üyeleri
 
Dr. Öğr. Üyesi Celal SELÇUK ÜNAL

 

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Malik ABACI
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Malik ABACI
 
 
 
 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımız, Hastanemizde kendine ayrılmış olan bir bölümde departmanlaşmış olarak faaliyet göstermektedir.Patoloji laboratuvarlarımızda; tanısal amaçla ve tedaviye yönelik olarak diğer anabilim dalları ve kliniklerden, yanı sıra çeşitli hastaneler ve sağlık kurumlarından gönderilen sitoloji, biyopsi ve ameliyat materyalleri ve konsültasyonlar incelenmektedir. Konvansiyonel incelemelerin yanında histokimya, immünohistokimya çalışmaları da yoğun olarak uygulanmaktadır. Ameliyatların yapılması sırasında acil tanı verilmesi gerektiğinde dondurulmuş kesi (“frozen section”) yöntemi de olağan uygulamalarımızdandır.2015 yılında hastalara ait 14000 biyopsi ve sitoloji materyali incelenmiştir. Ayrıca 2000 adet immünhistokimya ve histokimya uygulaması yapılmıştır. Materyal sayısı hızla artış göstermektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Harun EROL

Öğretim Üyeleri
 
 
 
 

Üroloji Anabilim Dalımızda halen 3 öğretim üyesi ve 1 asistan görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimiz, aktif olarak mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde yer almaktadır. Başvuran tüm bireylere Üroloji disiplini içinde yaş, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hizmet verilmektedir. Hastaların muayeneleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmekte, gerekli görüldüğü durumda tetkikleri istenmekte ya da uygun görülen başka bölümlere yönlendirilmektedirler. Türkiye'de çağdaş üroloji uygulamalarının yapıldığı ve eğitiminin verildiği anabilim dalımız servisimizde 30 yatak bulunmakta ve polikliniklerimizde ayda ortalama 3000 hastaya hizmet verilmektedir. Ameliyathanelerimizde anabilim dalımız tarafından her gün ameliyat yapılabilmekte ve toplam ameliyat sayısı ise yılda yaklaşık 1200 civarındadır.

Anabilim Dalımız;
  • Üroloji alanında ülkemizde görev yapan hekimlerin niteliğinin yükseltilebilmesi için, mezuniyet sonrası eğitim olanakları yaratan; eğitimde çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanan; eğitim standartları koyan;
  • Alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar tasarlayan ve yürüten; bu amaçla multidisipliner ve çok merkezli işbirliği olanaklarını destekleyen;
  • Ürolojide, süreklilik taşıyan, insanlık değerleri ve tıp etiği ile uyumlu, bilimsel kanıtlara dayalı ve olanaklı en yüksek nitelikte hizmet sunan; bu tür bir hizmetin yaygınlaşabilmesi için politikalar, hizmet yönetimi ve sunumu standartları geliştiren;
  • Toplum sağlık eğitiminde sorumluluk alan; Bu amaçla yeni ve yaratıcı yöntem, teknik ve teknolojileri kullanan,
  • Toplumsal ve bireysel düzeylerde sağlık hakkı ve hasta haklarının güçlenmesinde etkin tutum alan;
  • Hekimlik ve uzmanlık örgütlerinin destekleyicisi olan;
  • Tüm etkinliklerinde toplum hekimliği ve sürekli niteliksel gelişim yaklaşımlarını hayata geçiren bir birim olmayı hedeflemektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hakkı Uğur ÖZOK
Dr. Öğr. Üyesi Özer BARAN
Dr. Öğr. Üyesi Aykut AYKAÇ
Araştırma Görevlileri
Dr. Öğr. Ü. Salih BÜRLÜKKARA