Dahili Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp dünyada ilk olarak 1968 yılında başlamıştır. 1972 yılında İngiltere’de, 1979 yılında da Amerika’da uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Acil Tıp Uzmanlığı 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı resmi gazete yayımlanması ile kabul edilmiştir. İlk etapta eğitim suresi 3 yıl olarak belirlenmiş, 2002 yılında 5 yıla çıkarılmış, 2012 yılından itibaren 4 yıl olarak devam etmektedir.

Acil Tıp, asıl görevi beklenmedik bir hastalık veya bir yaralanma durumunda, hastayı değerlendirmek, müdahalesini yapmak, tedavisini başlatmak ve daha ileri sakatlık ve yaralanmadan korumak olan bir uzmanlık dalıdır.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2013 de kurulmuş olup 1 öğretim üyesi ile KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği olarak hizmet vermektedir. 24 saat boyunca hizmet veren bu klinik aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezidir. Acil Tıp Kliniğinde 24 saat boyunca tüm laboratuar ve radyolojik tetkikleri yaptırmak mümkün olmaktadır. Yılda 250.000’den fazla hasta kabul eden acil servisimiz, başta Karabük ili ve ilçeleri olmak üzere çevre illerden de hasta kabul eden merkez konumundadır ve hastalarımız ağırlık durumuna göre 1- 30 dakika içinde hizmet alabilme imkanına sahiptir. Halen 1 öğretim üyesinin sorumluluğunda ve 6 Acil Tıp Uzmanı ile acil servis hizmetleri, temel tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi düzeyinde programlar ve akademik çalışmalar yürütülmektedir.

Acil Tıp Kliniğinde Alanların Dağılımı;
 • Teorik dersler: Haftalık minimum 4 saat çekirdek müfredata paralel olarak planlanır.
 • Pratik uygulama: Eğitim materyalleri üzerinde (maketler vs.) girişim becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.
 • Mortalite saati
 • Makale saati
 • Vaka saati
 • Hasta başı eğitim vizitleri: Eğitim sorumlusu tarafından haftada minimum 5 kere eğitim vizitleri yapılır.
 • Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi çekirdek müfredatına paralel olarak;
  Anabilim Dalı Başkanı
   
  Öğretim Üyeleri
  • Triyaj: Hastalara ilk başvurduğu zaman muayene olacakları alana göre dağılımı sağlayan triyaj alanı; Acil servise başvuran hastalara ilk başvuruda, 3'lü triaj sistemine göre triyaj yapmakta olup özel eğitimli sağlık personelleri tarafından karşılanan ve ilk şikayetlerini ve öyküleri alınan hastalar, şikayetlerinin ve vital bulgularının(yaşamsal bulgular) ciddiyetine ve aciliyetine göre acil servis için özel olarak dizayn edilmiş alanlara alınırlar.
  • Kırmızı Alan: Resussitasyon Alanı Bu odada ani ölüm, kalp durması, ölüm riski yüksek travma vakalarına vb. müdahale edilir. Bu odada devamlı açık bilgisayarlı mönitör, ileri havayolu desteği için gerekli malzemeler, kalp ve solunum desteği için gerekli araçların yanında canlandırma işleminde kullanılan her türlü ilaç ve ekipman bulunur. Aynı anda 4 hastaya KPR ( Kardiyopulmoner Resussitasyon) uygulanabilecek müdahale alanı.
  • Sarı Alan: Kritik Dahili ve Cerrahi hastaların aynı anda 16 hastaya bakılabilecek Monitörize Alan .
  • Yeşil Alan: Ayaktan başvuran hastalara ait aynı anda 4 hastaya bakılabilecek poliklinik alanı.
  • Multitravma müdahale odası
  • Ortopedi müdahale odası
  • Hasta bekleme alanları
  • Dekontaminasyon odası
  • Acil servise ait bir ortak gözlem alanı mevcuttur.
Anabilim Dalı Başkanı
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Zafer LİMAN
Araştırma Görevlileri

Aile Hekimliği Anabilim Dalımız Nisan 2014 kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Mayıs 2016’ya kadar Anabilim Dalı kuruculuğunu ve başkanlığını Yrd.Doç.Dr.Ali Ramazan Benli yürütmüştür. Mayıs 2016’da Doç.Dr.Didem Sunay Anabilim Dalı başkanı olarak göreve başlamıştır. Anabilim Dalımızın ilk asistanı olan Dr.Aybala Cebecik ise Mart 2016 da göreve başlamıştır.

Aile Hekimliği Anabilim Dalımızda halen 2 öğretim üyesi ve 1 asistan görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimiz, aktif olarak mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde yer almaktadır. Eğitim Araştırma Hastanemizde bulunan Aile Hekimliği polikliniklerimizde uzmanlarımız denetiminde her gün ortalama 80 hastaya hizmet verilmektedir. Başvuran tüm bireylere Aile Hekimliği disiplinimizin özelliği olarak yaş, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hizmet verilmektedir. Hastaların muayeneleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmekte, gerekli görüldüğü durumda tetkikleri istenmekte ya da uygun görülen başka bölümlere yönlendirilmektedirler. Hastanemizde Sigara Bırakma Polikliniği, Palyatif Bakım Kliniği (10 yataklı) ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Anabilim dalımız bünyesinde hizmet vermektedir.

Disiplinimiz;
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin niteliğinin yükseltilebilmesi için, mezuniyet sonrası eğitim olanakları yaratan; eğitimde çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanan; eğitim standartları koyan;
 • Alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar tasarlayan ve yürüten; bu amaçla multidisipliner ve çok merkezli işbirliği olanaklarını destekleyen;
 • Birinci basamakta kapsamlı, süreklilik taşıyan, insanlık değerleri ve tıp etiği ile uyumlu, bilimsel kanıtlara dayalı ve olanaklı en yüksek nitelikte hizmet sunan; bu tür bir hizmetin yaygınlaşabilmesi için politikalar, hizmet yönetimi ve sunumu standartları geliştiren;
 • Toplum sağlık eğitiminde sorumluluk alan; Bu amaçla yeni ve yaratıcı yöntem, teknik ve teknolojileri kullanan,
 • Toplumsal ve bireysel düzeylerde sağlık hakkı ve hasta haklarının güçlenmesinde etkin tutum alan;
 • Hekimlik ve uzmanlık örgütlerinin destekleyicisi olan;
 • Tüm etkinliklerinde toplum hekimliği ve sürekli niteliksel gelişim yaklaşımlarını hayata geçiren bir birim olmayı hedeflemektedir.
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

Program Süresi: 36 ay
Programın Genel Amacı

Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile, karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, toplum hekimliği ve tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmak.


Programın Ana Bölümleri

Kodu Program Bileşenleri Süre
AHE AHE Programı
Poliklinik, uyum çalışması, toplum hekimliği ve tıp etiği çalışmalarının değerlendirilmesi, serbest çalışma zamanları, tez çalışması, brinci basamak rotasyonu gibi farklı modüllerden oluşmaktadır. Ayrıca 2 aylık bir seçmeli rotasyonu da kapsar. AHE programı, uzmanlığın ilk ayında başlar ve 12 aylık büyük bölümü uzmanlığın son döneminde olmak üzere, üç yıla yayılmış olarak uygulanır.
17 AY
İH İç Hastalıkları Programı
Servis, yan dal poliklinikleri programlarından oluşmaktadır.
4 AY
ÇSH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Programı
Servis, acil, genel pediatri ve sağlam çocuk poliklinik programlarından oluşmaktadır.
5 AY
KHD Kadın Hastalıkları ve Doğum Programı
Servis, acil, jinekoloji, menopoz, antenatal poliklinikleri ve obstetri programlarından oluşmaktadır.
4 AY
GC Genel Cerrahi Programı
Küçük cerrahi girişim polikliniği ve acil yaklaşım programlarından oluşmaktadır.
1 AY
RSH Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Programı
Servis, poliklinik programlarından oluşmaktadır.
2 AY
KAR Kardiyoloji
Poliklinik programından oluşmaktadır.
1 AY
GH Göğüs Hastalıkları
Poliklinik programından oluşmaktadır.
1 AY
AT Acil Tıp ve İlk Yardım
Acil servis uygulamasından oluşur.
1 AY
TOPLAM 36 AY


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Didem ADAHAN

Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ
 
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Aybala CEBECİK
Arş. Gör. Cansu KAVRUT
Arş. Gör. Cansu Şerifoğlu
Arş. Gör. Aslı Hilal YILMAZ
Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Eylem SEVİNÇ
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Erkan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Sadrettin EKMEN
Araştırma Görevlileri

Kısaltılmış adıyla dermatoloji, halk arasında bilinen adıyla cildiye ,tam adıyla deri ve zührevi hastalıkları tıbbın en eski dallarından biridir.Adından da anlaşılacağı gibi deri hastalıkları ve tedavisine ek olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar da bu branşın konusudur. Son yıllarda estetik ve kozmetik alanı da deri ve zührevi hastalıkları bölümünün ilgi alanına girmiştir.

Dermatoloji uzmanlığı 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini takiben 4 yıl süren eğitim sonrası alınır.

Psoriasis (sedef),egzema,derinin mantar ,bakteriyel,paraziter ve viral hastalıkları,deri kanserleri, deri tümörleri,akne ,derinin genetik ve otoimmün hastalıkları,sifiliz( frengi), gibi sayısız deri hastalığı yanında estetik ve kozmetik amaçlı kimyasal peeling,botox vb.uygulamalar dermatoloji uzmanlarının ilgilendiği konulardır.

Araştırma hastanemiz dermatoloji kliniğinde bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan genel ve lokal uygulamaların yapılabildiği fototerapi (PUVA ) ünitesi mevcuttur.

Birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılan kryoterapi, elektrokoterizasyon cihazlarından yararlanılmaktadır.

Olanaklar çerçevesinde bazı estetik işlemler de uygulanmaktadır.

Fakültemiz araştırma hastanesi dermatoloji (cildiye ) kliniğinde ikisi üniversite kadrosunda yardımcı doçent , biri de sağlık bakanlığı kadrosunda olmak üzere üç dermatoloji uzmanı görev yapmaktadır:

Yrd.Doç.Dr.Habibullah Aktaş : Lisans : Hacettepe Üni.Tıp Fak. 1994 (Bölüm bşk) Uzmanlık Eğitimi: Selçuk Üniversitesi 1998

Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan Güleç : : Lisans : Hacettepe Üni.Tıp Fak. 1993 Uzmanlık Eğitimi: Atatürk Üniversitesi 2002


Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Habibullah AKTAŞ

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan GÜLEÇ

GENEL BİLGİLER

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı 2015 yılında kurulmuştur. İlk ögretim görevlisi Yardımcı Doçent Dr Ramazan Gündüz’dür. Aynı yıl içinde Profesör Dr Müfit Akyüz göreve başlamıştır. 2016 yılında Yardımcı Doçent Dr Hatice Gülşah Karataş katılmıştır. Anabilim dalında 3 öğretim üyesi (1 profesör, 2 yardımcı doçent) ve 2 araştırma görevlisi yer almaktadır. Klinik ilk asistanını Eylül 2015 TUS sınavı ile almıştır. 24 yatak kapasiteli servis, ayaktan fizik tedavi ünitesi, poliklinikler ile bölgemizde kapsamlı ve kaliteli bir rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Tıpta uzmanlık ve tıp fakültesi öğrencilerine eğitim hizmeti verilmekte olup fizyoterapi bölümü öğrencileri, fizyoterapi yüksekokulu öğrencileri uygulama yapmaktadır. Anabilim dalında kas sinir iskelet sistemine ait durumlar ve rehabilitasyon alanlarında hizmet sunulmaktadır. Kliniğimizde her hafta klinik içi eğitim(seminer) yapılmaktadır. Her hafta öğretim görevlilerimiz ile hasta viziti ve fizyoterapistler ile hastalarla ilgili konsey yapılmaktadır.

BÖLÜMÜMÜZÜN İLGİLENDİĞİ ALANLAR

1. Nörolojik Rehabilitasyon Erişkin : Hemipleji rehabilitasyonu, spinal kord rehabilitasyonu,MS rehabilitasyonu, nöromuskuler rehabilitasyon, kafa travması rehabilitasyonu Çocuk : Serebral palsi rehabilitasyonu, çocuk yaş spinal kord rehabilitasyonu

2. Ortopedik rehabilitasyon (kırık, protez)

3. Tendon sinir yaralanmaları rehabilitasyonu

4. Romatizmal hastalıklar rehabilitasyonu

5. Dejeneratif hastalıklar

6. Kas iskelet sistemi ağrılı durumlar

7. Osteoporoz tedavileri

8. Fasial paralizi rehabilitasyonu

TEDAVİ HİZMETLERİ

Enjeksiyon Tedavisi

Eklem içi (intrartiküler) ve ağrılı nokta enjeksiyonları

Botoks enjeksiyonu

Elektroterapi(US, TENS, diadinamik akımlar, kısa dalga, vakum interferans)

Traksiyon tedavisi

Kriyoterapi(soğuk tedavisi)

Parafin banyosu

Egzersiz tedavileri

Nörolojik rehabilitasyon

Kas iskelet sistemi hastalıklarının rehabilitasyonu

Ortopedik rehabilitasyon

Serebral palsi rehabilitasyonu

Romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu

ESWT ÜNİTESİ

Topuk dikeni Medial ve lateral epikondilit Birçok tendinopati kullanılmaktadır.

EMG LABORATUVARI

EMG, sinirler ve kaslardan alınan elektiriksel sinyallerin yazdırıldığı sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak şiddeti belirlemek hastalık takibi yapmak ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için yapılan bir testtir. En çok yapılan testler sinir ileti çalışmaları ve iğne EMG dir. Hastanemizde EMG eşliğinde botulinum toksin uygulaması yapılmaktadır.


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Müfit AKYÜZ

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülşah KARATAŞ
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Betül ÜSTÜN

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 1 profesör 3 yardımcı doçent çalışmaktadır. Anabilim dalının akademik elemanları Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretiminde, dersler, seminerler ve uygulamaların yapılmasında aktif olarak görev almaktadırlar. Göğüs Hastalıkları Kliniği 3 adet uyku laboratuvarı ve 24 adet rutin hasta yatağı olmak üzere toplam 27 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet vermektedir. Kliniğimize tanımlı yoğun bakım ünitesi bulunmamakla beraber gereğinde hastanemizdeki herhangi bir yoğun bakım yatağında invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon imkanlarına sahiptir.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımızda3 poliklinik ile hizmet verilmektedir. Yine bölümümüzde fiberoptik bronkoskopi ünitesi, endobronşial ultrasonografi, spirometre laboratuvarı bulunmaktadır. Diffüzyon testi ve bodybox cihazları ihale aşamasında olup kısa süre içinde temini planlanmaktadır. Hali hazırda, ağır amfizem hastalarında, genel anestezi altında bronkoskopik volüm azaltıcı işlemlerde yapılmaktadır.Anabilim Dalı Başkanı

 

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat ACATAnabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nergiz SEVİNÇ

 

 

Öğretim Üyeleri
 

Anabilim Dalımız; 2 İç Hastalıkları Profesörü, 1 İç Hastalıkları Yardımcı Doçenti, 7 İç Hastalıkları uzmanı, 2 adet İç Hastalıkları Asistan hekimi, 1 Nefrolog, 1 Gastroenterolog, 2 adet Tıbbi Onkolog, 1 Endokrinolog, ve 1 Romatolog’dan oluşan kadrosuyla hastalarımıza hizmet vermektedir.

Hastanemizin dördüncü ve beşinci katında yer alan 75 yataklı İç Hastalıkları yataklı servisi bulunmaktadır. Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Burçak KAYHAN yönetiminde haftada bir gün olmak üzere iç hastalıkları uzmanları ve asistanları, yan dal uzmanlarıyla birlikte toplu olarak servis viziti yapılmakta ve yataklı tedavi gören hastalarımızın tedavileri düzenlenmektedir

Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Burçak KAYHAN, aynı zamanda Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı’dır. Gastroenteroloji uzmanı Dr. Gökhan AKSAKAL ile birlikte Endoskopi Ünitemizde hastalarımıza hizmet verilmektedir. Kliniğimizde Endoskopi, Kolonoskopi, Batın Ultrasonografisi, ERCP, yabancı cisim çıkarılması, argon plazma, perkütan endoskopik gastrostomi açılması gibi birçok alanda başarılı çalışmaları mevcuttur.

İç Hastalıkları Profesörü Dr. Seyit İbrahim AKDAĞ aynı zamanda Nefroloji ve Romatoloji uzmanıdır. Haftada bir gün olmak üzere; Yrd. Doç. Dr. Nurhayat ÖZKAN SEVENCAN, Uzm. Dr. Ali Rıza BAYKAL, Uzm. Dr. Özlem BAYKAL, Uzm. Dr. Kebire KARAKUŞ, Uzm. Dr. Şahin BEDİR, Uzm. Dr. Çiğdem ÇETİN, Uzm. Dr. Yalçın KORKMAZ, Asistan Dr. Yusif JAFAROV, Asistan Dr. Asude Akçı’dan oluşan İç Hastalıkları ekibiyle toplu servis viziti yapılmaktadır. İç Hastalıkları uzmanlarımız ayrıca hastanemiz bünyesinde ve Beşbinevler semt polikliniğinde olmak üzere 7 adet İç Hastalıkları polikliniğinde ayaktan hastalarmıza hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımızın bünyesinde 9 yataklı, 3. Basamak Dahiliye Yoğun Bakımımız mevcuttur. İç Hastalıkları uzmanı Dr. Ayşegül ERTINMAZ ÖZKAN Dahiliye yoğun bakım sorumlu uzman hekimi olarak görev yapmaktadır. Profösyonel yoğun bakım ekibimizin gayretli ve özverili çalışmaları sayesinde Yoğun Bakımımızda yıllık ölüm oranları ve hastane enfeksiyonu oranları hem hastanemizdeki diğer yoğun bakımların ortalamasına, hem de Türkiye genelindeki yoğun bakımların ortalamalarına göre düşüktür. Yoğun bakım sorumlu hekimimiz Dr. Ayşegül Hanım özverili çalışmaları neticesinde 2017 yılın doktoru ödülüne layık görülmüştür.

Yataklı servislerimiz haricinde 35 adet hemodiyaliz makinesiyle hizmet veren Hemodiyaliz Ünitemizde 100 civarında hastamıza tedavi uygulanmaktadır. Hemodiyaliz Ünitemizde 2 adet sertifikalı pratisyen hekim ve Nefroloji uzmanı Dr. Mehmet POLAT görev yapmaktadır. Hem sahip olduğumuz hemodiyaliz makine sayısı hem de hizmet verdiğimiz hasta sayısı bakımından hemodiyaliz ünitemiz bölge genelinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Kliniğimiz bünyesinde ayrıca 12 yataklı kemoterapi ünitemiz ve burada hizmet veren 2 adet onkoloji uzmanımız mevcuttur. Dr. Fatih İNCİ ve Dr. Fatih KARATAŞ’ın özverili çalışmaları sayesinde artık hem günübirlik, hem de yataklı kemoterapi uygulamaları kliniğimizde yapılabilmektedir. Bu sayede daha öncesinde Ankara’daki merkezlere gitmek zorunda kalan kanser hastalarının tedavileri için büyük bir avantaj sağlanmıştır.

Endokrinoloji uzmanımız Dr. Ülkü Aybüke TUNÇ tarafından tiroid ultrasonografisi ve ultrason eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır.

Türkiye genelinde az sayıdaki hastanede Romatoloji uzmanı mevcut olmasına rağmen kliniğimiz bu açıdan da hastalarımıza büyük avantaj sağlamaktadır. Kliniğimiz bünyesindeki romatoloji uzmanı Dr. Yunus DURMAZ hem polikliniğe başvuran ayaktan hastaların hem yataklı tedavi gören romatoloji hastalarının tedavilerini üstlenmektedir.

Ayrıca İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak yıllık akademik seminer takvimi oluşturulmakta ve her hafta Çarşamba günleri Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Burçak KAYHAN yönetiminde; hocalarımız, uzman hekimlerimiz ve asistanlarımız tarafından eğitim seminerleri anlatılmaktadır.


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Burçak KAYHAN

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÖZKAN SEVENCAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih İNCİ
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Yusif JAFAROV
Arş. Gör. İlhan Asude AKÇA
Arş. Gör. Duygu GÜL
Arş. Gör.Erol BAT

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Orhan ÖNALAN

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Orhan ÖNALAN
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KARAKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Adem ADAR
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Fahri ÇAKAN
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Başkanı

Radyoloji Uzmanlık Eğitimine 2016 de başlanmıştır. Kliniğimizde bir uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Radyoloji Kliniğimiz eğitim araştırma hastanesi olarak hastalara verdiği hizmet ve eğitim açısından bugün oldukça iyi bir konuma sahip olmakla birlikte gelecekte daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Kuruluş tarihi itibari ile doktor, teknisyen, ve yardımcı elemanlardan oluşan eğitimli ve deneyimli bir kadroya sahiptir. Bölümümüzde toplam 8 uzman, 1 asistan bulunmaktadır. Kliniğimizde akademik kadro olarak 1 i Prof, 1 Yrd.Doç.bulunmaktadır, Kliniğimizde 6 Radyoloji Uzmanı , 1asistan görev yapmaktadır. Ayrıca 30 radyoloji teknisyeni, 3 hizmetli memur, 7 raportör, 1 temizlik görevlisi çalışmaktadır. Radyoloji Kliniği Başteknisyeni Murat Oğuz tarafında radyoloji teknikerlerinin çalışma programları planlanmaktadır. Bugün radyoloji alanında yapılmakta olan radyolojik tetkik yöntemlerinin büyük çoğunluğ kliniğimizce yapılabilmektedir. Konvansiyonel ve sonografik uygulamaların yanı sıra , MR ve BT ile ilgili yeni uygulamalar kliniğimizce yapılmakta olup Radyoloji dergilerinde radyoloji ile ilgili bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Radyoloji kliniğinde toplam 8 adet Doppler USG (bir tanesi hizmet alımı), 5 adet dijital Röntgen cihazı, bir adet konvansiyonel cihaz bayır mahallesinde, 2 adet kemik mineral dansitometre (bir tanesi bayır mahallesindeki hastanede), 1 adet dijital floroskopi cihazı, 2 adet 1.5 Tesla Manyetik rezonans(MR ) cihazı (hizmet alımı), 2 adet 16 kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı(BT bir tanesi hizmet alımı), 1 adet dijital mamografi cihazı bulunmaktadır. 3 adet portabl Röntgen cihazı (bir tanesi dijital 2 tanesi konvansiyonel olup CR sistemi) bulunmaktadır. Hastalara ait görüntülerin hastanedeki tüm doktorlar tarafından görülebilmesini ve takipli hastalarda büyük önem taşıyan görüntü arşivlemesini sağlayan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS ) hastanemizde hizmet vermektedir.

Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖNER
Öğretim Üyeleri
Araştırma Görevlileri
(3. Sınıf Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Namık BİLİCİ
Öğretim Üyeleri